Gajendra Moksha Stotra In Hindi | गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्र हिंदी में।

Gajendra Moksha Stotra In Hindi

एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो ह्रदि ।
जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितम् ॥ १ ॥

ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् ।
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभीधीमहि ॥ २ ॥

यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् ।
योऽस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपद्दे स्वयंभुवम् ॥ ३ ॥

यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितम् ।
क्वचिद्विभांतं क्व च तत्तिरोहितम् ।।
अविद्धदृक् साक्ष्युभयम तदीक्षते ।।।
सआत्ममूलोऽवतु मां परात्पतरः ।। ४ ।।

कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशो ।
लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु ।।
तमस्तदा ऽ ऽ सीद् गहनं गभीरम् ।।।
यस्तस्य पारे ऽ भिविराजते विभुः ॥ ५ ॥

न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः ।
जन्तुः पुनः कोऽर्हति गंतुमीरितुम् ।।
यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो ।।।
दुरत्ययानुक्रमणः स माऽवतु ॥ ६ ॥

दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम् ।
विमुक्तसंगा मुनयः सुसाधवः ।।
चरंत्यलोकव्रतमव्रणं वने ।।।
भूतात्मभूतः सुह्रदः स मे गतिः ॥ ७ ॥

न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा ।
न नामरुपे गुणदोष एव वा ।।
तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः ।।।
स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ ८ ॥

तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये ।
अरुपायोरुरुपाय नम आश्र्चर्य कर्मणे ॥ ९ ॥

नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने ।
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥ १० ॥

सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्र्चिता ।
नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥ ११ ॥

नमः शांताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे ।
निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥ १२ ॥

क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे ।
पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥ १३ ॥

सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे ।
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥ १४ ॥

नमो नमस्तेऽखिल कारणाय ।
निष्कारणायाद्भुत कारणाय ।।
सर्वागमाम्नायमहार्णवाय ।।।
नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥ १५ ॥

गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय ।
तत्क्षोभ-विस्फूर्जितमानसाय ।।
नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम ।।।
स्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥ १६ ॥

मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय ।
मुक्ताय भुरिकरुणाय नमोऽलयाय ।।
स्वांशेनसर्वतनुभृत्मनसि-प्रतीत- ।।।
-प्रत्यग् दृशे भगवते बृहते नमस्ते ॥ १७ ॥

आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैः ।
दुष्प्रापणाय गुणसंगविवर्जिताय ।।
मुक्तात्मभिः स्वह्रदये परिभाविताय ।।।
ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्र्वराय ॥ १८ ॥

यं धर्मकामार्थ-विमुक्तिकामाः ।
भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति ।।
किंत्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययम् ।।।
करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम् ॥ १९ ॥

एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् ।
वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः ।।
अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् ।।।
गायन्त आनन्द समुद्रमग्नाः ॥ २० ॥

तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् ।
अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् ।।
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् ।।।
अनंतमाद्यं परिपूर्णमिडे ॥ २१ ॥

यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्र्चराचराः ।
नामरुपविभेदेन फल्ग्व्या च कलया कृताः ॥ २२ ॥

यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोः ।
निर्यान्ति संयान्त्यसकृत् स्वरोचिषः ।।
तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो ।।।
बुद्धिर्मनः ख्रानि शरीरसर्गाः ॥ २३ ॥

स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ ।
न स्त्री न षंढो न पुमान् न जन्तुः ।।
नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् ।।।
निषेधशेषो जयतादशेषः ॥ २४ ॥

जिजी विषे नाहमियामुया किम् ।
अन्तर्बहिश्र्चावृतयेभयोन्या ।।
इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः ।।।
तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् ॥ २५ ॥

सोऽहं विश्र्वसृजं विश्र्वमविश्र्वं विश्र्ववेदसम् ।
विश्र्वात्मानमजंब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् ॥ २६ ॥

योगरंधितकर्माणो ह्रदि योग-विभाविते ।
योगिनो यं प्रपश्यति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् ॥ २७ ॥

नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग- ।
-शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय ।।
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये ।।।
कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने ॥ २८ ॥

नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतम् ।
तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवंतमितोऽस्म्यहम् ॥ २९ ॥

एवं गजेन्द्र मुपवर्णितनिर्विशेषम् ।
ब्रह्मादयो विविधलिंग भिदाभिमानाः ।।
नैते यदोपससृपुनिंखिलात्मकत्वात् ।।।
तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् ॥ ३० ॥

तं तद्वदार्तमुपलभ्य जगन्निवासः ।
स्तोत्रं निशम्य दिविजै सह संस्तुवद्भिः ।।
छंदोमयेन गरुडेन समुह्यमानः ।।।
चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ॥ ३१ ॥

सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो ।
दृष्टवा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम् ।।
उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रात् ।।।
नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते ॥ ३२ ॥

तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य ।
सग्राहमाशु सरसः कृपायोज्जहार ।।
ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् ।।।
संपश्यतां हरिरमूमुचदुस्त्रियाणाम् ॥ ३३ ॥

योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्र्चर्य रुपधृक् ।
मुक्तो देवलशापेन हुहु-गंधर्व सत्तमः ।।
सोऽनुकंपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम् ।।।
लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्त-किल्बिषः ॥ ३४ ॥

गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद् विमुक्तोऽज्ञानबंधनात् ।
प्राप्तो भगवतो रुपं पीतवासाश्र्चतुर्भुजः ।।
एवं विमोक्ष्य गजयुथपमब्जनाभः ।।।
स्तेनापि पार्षदगति गमितेन युक्तः ॥ ३५ ॥

गंधर्वसिद्धविबुधैरुपगीयमान-
कर्माभ्दुतं स्वभवनं गरुडासनोऽगात् ॥ ३६ ॥

Gajendra moksha Stotra in English

Evam vyavasito buddhyā samādhāya mano hradi,
Jajāpa paramam jāpyam prāk janmanyanuśikṣitam. ||1||

Om namo bhagavate tasmai yat etacchidātma kam,
Puruṣāyādibījāya pareśāyābhidhīmahī. ||2||

Yasmin nidam yataśchedam yenedam ya idam svayam,
Yo’smāt parasmāccha parastam prapadde svayambhuvam. ||3||

Yaḥ svātmanīdam nijamāyayārpitam,
Kvachidvibhāntam kva cha tattirohitam. ||
Aviddha dṛk sākṣyubhayam tadīkṣate. |||
Sātmamūlo’vatu mām parātpataraḥ. ||4||

Kālena paṁchatvamiteṣhu kṛtsnaśho,
Lokeṣhu pāleṣhu cha sarvahetuṣhu. ||
Tamastadā’sīd gahanaṁ gabhīram. |||
Yastasya pāre’bhivirājate vibhuḥ. ||5||

Na yasya devā ṛiṣhayaḥ padaṁ viduḥ,
Jantuḥ punaḥ ko’rhati gantumīritum. ||
Yathā naṭasyākṛitibhirvicheṣhṭato. |||
Duratyayānukramaṇaḥ sa mā’vatu. ||6||

Didrikshavo yasya padam sumangalam.
Vimuktasanga munayah susadhavah.
Charantyalokavratamavranam vane.
Bhootatmabhootah suhradah sa me gatih. ||7||

Na vidyate yasya cha janma karma va.
Na namarupe gunadosha eva va.
Tathapi lokapyayasambhavaya yah.
Swamayaya tanyanukalamrchhati. ||8||

Tasmai namah pareshaya brahmane’nantashaktaye.
Arupayorurupaya nama ashrcharya karmane. ||9||

Nama atmapradipaya sakshine paramatmane.
Namo giram viduraya manasaschetasamapi. ||10||

Sattvena pratilabhyaya naiskarmyena vipashchitah.
Namah kaivalyanathaya nirvana sukhasamvide. ||11||

Namah shantaya ghoraya mudhaya gunadharmine.
Nirvisheshaaya samyaya namo jnanaghanaya cha.||12||

Kshetrajnaya namastubhyam sarvadhyakshaya sakshine.
Purushayaatmamoolaya moolaprakritaye namah. ||13||

Sarvendriyagunadrastre sarvapratyayahetave.
Asatachchhayayoktaya sadabhasaya te namah. ||14||

Namo namaste’khila karannaya.
Nishkaranayadbhuta karannaya.
Sarvagamamnayamaharnavaya.
Namo’pavargaya parayanaya. ||15||

Gunaranichchannachidushmapaya.
Tatkshobha-visphurjitamanasaya.
Naiskarmyabhavena vivarjitagama.
Swayamprakashaya namaskaromi. ||16||

Mādṛk prapanna paśu pāśa vimokṣaṇāya
Muktāya bhurikaruṇāya namo’layāya
Svāṁśena sarva tanu-bhṛt manasi-pratīta
Pratyag dṛśe bhagavate bṛhate namaste ||17||

Ātmātma-jāpta gṛha-vitta-janeṣu saktaiḥ
Duṣprāpaṇāya guṇa-saṅga-vivarjitāya
Muktātma-bhiḥ sva-hṛdaye paribhāvitāya
Jñānātmane bhagavate namaḥ īśvarāya ||18||

Yam dharmakāmārtha-vimukti-kāmāḥ
Bhajanta iṣṭāṁ gatim āpnvanti
Kintvāśiṣo rātyapi deham avyayam
Karotu me’dabhṛdayo vimokṣaṇam ||19||

Ekāntino yasya na kañcanārtham
Vāṁchanti ye vai bhagavat prapannāḥ
Atyadbhutaṁ tac caritam sumangalam
Gāyanta ānanda samudramagnāḥ ||20||

Tamakṣaraṁ brahma param pareśam
avyaktam ādhyātmikayoga-gamyam
atīndriyaṁ sūkṣmam ivātidūram
anantam ādyaṁ paripūrṇam idam ||21||

Yasya brahmādayo devā vedā lokāśh charācharāḥ
nāmarūpa-vibhedena phalgvyā cha kalayā kṛtāḥ ||22||

Yathārchiṣo’gne saviturgabhas tayoḥ
niryānti saṁyāntyasakṛt svarociṣaḥ
Tathā yato’yaṁ guṇa-saṁpravāho
buddhir manaḥ khrāṇi śarīra-sargāḥ ||23||

Sa vai na devāsuramartyatiryag
na strī na ṣhaṇḍho na pumān na jantuḥ
Nāyaṁ guṇaḥ karma na sanna chāsan
niṣhedhaśheṣho jayatādaśheṣhaḥ ||24||

Jijī viṣhe nāhamiyāmuyā kim
antarbahiśh chāvṛitaye bhayonyā
Ichchhāmi kālena na yasya viplavaḥ
tasyātma-lokāvaraṇasya mokṣam ||25||

So’ham viśhvasṛjaṁ viśhvam aviśhvaṁ viśhvavedasam
viśhvātmānam ajam brahma praṇato’smi param padam ||26||

Yogarandhita-karmāṇo hradi yoga-vibhāvite
yogino yaṁ prapaśhyati yogeśhaṁ taṁ nato’smyaham ||27||

Namo namastubhyam asahyavega-
śhaktitrayāyākhiladhīguṇāya
prapannapālāya durantaśaktaye
kadin-driyāṇām anavāpyavartmane ||28||

Nāyaṁ veda svamātmānaṁ yacchaktyāham dhiyā hatam
taṁ duratyayam āhātmyaṁ bhagavaṁtam ito’smyaham ||29||

Evam gajendra mupavarṇita-nirviśheṣam
brahmādayo vividha-linga-bhidābhimānāḥ
Naite yadopasasṛpunikhiḷātmakatvāt
tatrākhilāmaramayo harirāvirāsīt ||30||

Om tad vadarthamupalabhya jagan-nivāsaḥ
stotraṁ nishamya dvijai saha samstuvadbhiḥ
Chandomayena garuḍena samuhyamānaḥ
chakrāyudho’bhya-gamadāśu yato gajendraḥ ||31||

So’ntaḥ sarasyurubalena gṛhīta ārto
dṛiṣhṭvā garutmati hariṁ kha upāttachakram
Utkṣhipya sāmbuja-karaṁ giramāha kṛcchrāt
nārāyaṇākhila-guro bhagavan namaste ||32||

Tam vīkṣhya pīḍitamajaḥ sahasāvātīrya
sagrāhamāśu sarasaḥ kṛpāyojjahāra
Grāhād vipāṭita-mukhādarinā gajendram
saṁpashyatāṁ hariramūmucadustriyāṇām ||33||

Yo’sau grāhaḥ sa vai sadyaḥ paramāścharya rupadhṛk
mukto devalaśāpena huha-gandharva sattamaḥ
So’nukampita īśhena parikramya praṇamya tam
lokasya paśhyato lokaṁ svamagān mukta-kilbiṣhaḥ ||34||

Gajendra bhagavatsparśād vimukto’jñāna-bandhanāt
prāpto bhagavato rupaṁ pītavāsāśchaturbhujaḥ
Evam vimokṣya gajayuthapamabjanābhaḥ
stenāpi pārṣhadagati gamitena yuktaḥ ||35||

Gandharva-siddha-vibudhairupagīyamāna-
karmābdutaṁ svabhavanaṁ garuḍāsano’gāt ||36||

Gajendra moksha Stotra Meaning

Salutations to the Supreme Lord, who is the ultimate reality and the origin of all beings.
We offer our reverence to the transcendental Purusha, the Supreme Being. ||1||

“Om, I bow down to the Supreme Lord, who is of the nature of pure consciousness.
I meditate upon the original seed, the Supreme Being, the ultimate controller.” ||2||

In whom this universe arises, by whom it is sustained, and into whom it ultimately merges.
He is self-existent and self-illuminating. I surrender myself to that self-existent Supreme Being. ||3||

The one who has bestowed this divine knowledge upon His own self, who is ever-present and illuminates everything, and whose divine vision is beyond ordinary perception. He is the root of the Self, the supreme and ultimate reality. ||4||

By the power of time, He manifests in various forms, governs the worlds, and is the cause of all causes. That supreme Lord, who shines beyond the darkness, is beyond comprehension and is the source of everything. ||5||

The gods and sages cannot comprehend His abode or the path to reach Him. Just as a blind person cannot perceive the movements of a dancer. May He protect us from the difficult and incomprehensible path. ||6||

Those fortunate sages who have beheld the auspicious divine abode and have been liberated from attachment, wander freely in the forest of this world. They are the embodiments of the universal spirit and are my refuge. ||7||

He who has no birth, actions, name, form, or qualities, yet by His divine Maya, assumes all these for the welfare of the world. He spontaneously and effortlessly takes on these appearances. ||8||

Salutations to that Supreme Lord, the infinite power, who is formless and who performs wondrous deeds. Salutations to the self-effulgent Witness of the Self, the Supreme Soul. ||9||

Salutations to the illuminator of the Self, the supreme witness of all, the ultimate reality. Salutations to the distance between words and the mind. ||10||

Attained through purity and selflessness, realized through non-attachment and self-knowledge. Salutations to the Lord of liberation and the bliss of nirvana. ||11||

Salutations to the peaceful and fierce, the deluded and virtuous. Salutations to the state of equality and the abundance of knowledge. ||12||

Salutations to the knower of the field and the eternal witness, who pervades all senses and is the root of the individual self and the primal nature. ||13||

Salutations to the seer of the qualities of all senses, the cause of all thoughts, the one who is beyond existence and non-existence, and yet manifests as the eternal light. ||14||

Salutations, salutations to the Supreme Cause, To the Causeless, to the Wondrous Cause. To the Ocean of all scriptures and illusions, To the Ultimate Refuge, I offer my obeisance. ||15||

To the Hidden Self obscured by attributes, To the Mind that stirs and manifests, To the Self-illuminating, beyond action and knowledge, I bow down to that which reveals itself. ||16||

To the Liberator of those who take refuge in Him, To the Emancipator, full of abundant compassion, To the Supreme Self, realized within the hearts Of liberated souls, to the Divine Being, I bow down. ||17||

To the Lord of the Self, residing in beings, homes, wealth, and subjects, Free from attachment, and embraced by liberated souls, To the Divine Self of knowledge, I offer my salutations, To the Supreme Lord, the Ishvara. ||18||

For those who worship Him, desiring righteousness, desire fulfilment, wealth, and liberation, What need is there for benedictions or even nightly protection? May He, who grants liberation in an instant, remove my ignorance. ||19||

Those who have surrendered to the Lord, desiring nothing in return, Sing His glorious and auspicious deeds, Immersed in the ocean of joy. ||20||

I meditate upon the imperishable, supreme, and transcendental Brahman, Unmanifest, accessible through the path of self-realization, Beyond the reach of the senses, subtle, and far away, I contemplate and adore the Supreme, the Absolute. ||21||

By whom Brahma, gods, Vedas, and all beings, moving and non-moving, were created, Through the differentiation of name and form, and by the play of time, From the same source as fire and the sun, The mind, intellect, sense organs, and bodies have their origin. ||22||

As sparks, emerging from a blazing fire, Depart and return repeatedly, Likewise, from that source flows the stream of attributes, Intellect, mind, and the creation of bodies. ||23||

That source is neither a god, a demon, a mortal, nor an animal, It is not male or female, nor a neuter being, It is not a quality, an action, nor is it non-existent, By negating all limitations, the limitless is revealed. ||24||

Desiring to live, I am not this body that decays, Neither external nor internal, nor the union of the two. By time, I wish to transcend the covering of the self, The liberation from which is the goal. ||25||

I am that which sustains the universe, within and without, I am the knower of the universe, the Supreme, the all-knowing. I am the unmanifest, birthless Brahman, I bow down to that supreme abode. ||26||

I bow down to the Lord, who reveals Himself through the practice of Yoga, Whose heart is absorbed in Yoga, To whom the yogis turn their gaze, I am devoted to that Lord. ||27||

“I bow down, again and again, to you, who possess immeasurable speed, and who is the embodiment of the three divine powers.” “O Protector of the surrendered souls, who possesses unsurpassable powers, and who is unattainable by the senses.” ||28||

“I do not know my own self, which has been overpowered by your divine energy. I am indeed ignorant of your immeasurable greatness, O Supreme Being.” ||29||

Shri Shukadeva said: Thus, the various manifestations of Brahman, such as Brahma and others, who possess different qualities and forms, did not create these elephants. Because everything in existence is pervaded by the Supreme Soul, Hari alone existed there. ||30||

Understanding the intention of the elephants, the Supreme Lord, the abode of the universe, quickly arrived there. The learned ones, along with Garuda, praised Him with a hymn composed in meter. Then, swiftly descending from His Garuda vehicle, the Lord appeared before the distressed Gajendra, holding His disc weapon. ||31||

Seized by the strong grip of the crocodile, Gajendra, in his distress, beheld Lord Hari. With great difficulty, he raised his lotus-like trunk and uttered a prayer with heartfelt devotion, saying, “O Narayana, the Supreme Guru of all, I offer my obeisance unto You.” ||32||

Observing the pitiable condition of Gajendra, the Supreme Lord, Hari, immediately took hold of the crocodile’s mouth and, showing His mercy, released Gajendra. Witnessing this astonishing event, the celestial beings, Siddhas, and Gandharvas praised and sang about the glories of the Lord. ||33||

That crocodile, having attained liberation through the curse of the sages, immediately assumed a divine form and departed. The liberated soul, being compassionate, circumambulated and offered obeisance to the Lord, and while the people of the world watched, he entered his own abode, free from all sins. ||34||

Gajendra, freed from the bondage of ignorance by the touch of the Lord, attained the divine form of the Lord Himself. He appeared with a yellow garment and four arms. Thus liberated, Gajendra, resembling a lotus, joined the Lord’s eternal associates. ||35||

The Gandharvas, Siddhas, and other celestial beings, overwhelmed with joy, sang and glorified the extraordinary pastimes of the Lord, who effortlessly rescued Gajendra. ||36||

Benefits of Gajendra moksha stotra

Gajendra Moksha Stotra, also known as Gajendra Moksham or Gajendra Moksha Mantra, is a powerful prayer from the ancient Hindu scripture, the Bhagavata Purana. It recounts the story of Gajendra, the king of elephants, who was caught by a crocodile while he was drinking water from a lake. In his distress, Gajendra called out to Lord Vishnu for help, and the prayer he offered is known as Gajendra Moksha Stotra.

The recitation or chanting of Gajendra Moksha Stotra is believed to carry several benefits:

Liberation from Suffering: Gajendra Moksha Stotra is considered a hymn of liberation from suffering. It symbolizes the surrender of the individual soul to the Supreme Being and seeks relief from worldly bondage and afflictions. By chanting this stotra with devotion, it is believed that one can attain liberation from the cycle of birth and death and find spiritual liberation.

Devotion and Surrender: The prayer exemplifies devotion, surrender, and faith in the divine. It teaches the lesson of complete surrender to the Supreme Lord in times of distress. By reciting Gajendra Moksha Stotra, one can cultivate a sense of surrender and deepen their connection with the divine.

Protection and Blessings: It is believed that chanting the Gajendra Moksha Stotra can invoke the blessings and protection of Lord Vishnu. It is said to create a positive energy field around the individual, ward off negative influences, and bring divine grace and protection.

Purification of Mind and Soul: The verses of Gajendra Moksha Stotra contain profound spiritual teachings and philosophical insights. Regular recitation of this stotra can purify the mind, elevate consciousness, and lead to spiritual growth. It helps in calming the mind, removing negative thoughts, and fostering inner peace.

Removal of Obstacles: Gajendra Moksha Stotra is also considered effective in removing obstacles and challenges from one’s life. It is believed that by seeking the intervention of Lord Vishnu through this prayer, one can overcome difficulties, find solutions to problems, and experience divine guidance.

Inner Transformation: The prayer highlights the eternal bond between the devotee and the Supreme Lord. By contemplating the verses and their meanings, one can undergo a process of inner transformation, cultivating virtues such as humility, gratitude, and devotion.

It is important to note that the benefits of Gajendra Moksha Stotra are subjective and may vary from individual to individual. The true power of this prayer lies in the sincerity, faith, and devotion with which it is recited.

गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के लाभ

गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, जिसे गजेंद्र मोक्षम या गजेंद्र मोक्ष मंत्र भी कहा जाता है, प्राचीन हिन्दू शास्त्र भागवत पुराण से निकला एक प्रभावशाली प्रार्थना है। इसमें गजेंद्र, हाथी का राजा, की कहानी का वर्णन किया गया है, जिसने एक झूल में पानी पीते समय एक मगरमच्छ द्वारा पकड़ लिया गया था। अपनी विपत्ति में, गजेंद्र ने भगवान विष्णु को सहायता के लिए पुकारा और जो प्रार्थना की गई है, उसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहा जाता है।

गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ या जाप कई लाभ माने जाते हैं:

पीड़ा से मुक्ति: गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र दुःख से मुक्ति का एक गान माना जाता है। यह व्याकुलता के दौर से आत्मा की पूर्ण समर्पण का प्रतीक है और सांसारिक बंधन और पीड़ा से राहत चाहता है। इस स्तोत्र का जाप भक्ति के साथ किया जाने पर माना जाता है कि व्यक्ति जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

भक्ति और समर्पण: यह प्रार्थना भक्ति, समर्पण और ईश्वर में विश्वास का उदाहरण स्थापित करती है। यह व्याकुलता के समय पूर्ण समर्पण की शिक्षा देती है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करके, एक व्यक्ति भक्ति की भावना को पोषित कर सकता है और ईश्वर के साथ अपना संबंध गहरा कर सकता है।

सुरक्षा और आशीर्वाद: माना जाता है कि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का जाप भगवान विष्णु की कृपा और सुरक्षा को आमंत्रित कर सकता है। इसे कहा जाता है कि यह व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का आवरण बनाता है, नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है और दैवी कृपा और सुरक्षा लाता है।

मन और आत्मा की शुद्धि: गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के छंदों में गहरे आध्यात्मिक शिक्षा और दार्शनिक ज्ञान होता है। इस स्तोत्र का नियमित पाठ मन की शुद्धि, चेतना की उच्चता और आध्यात्मिक विकास कर सकता है। यह मन को शांत करने, नकारात्मक विचारों को हटाने और आत्मिक आनंद को प्राप्त करने में सहायता करता है।

बाधाओं का निवारण: गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को अपने जीवन से बाधाओं और चुनौतियों को हटाने में प्रभावी माना जाता है। यह माना जाता है कि इस प्रार्थना के माध्यम से भगवान विष्णु की सहायता को आवश्यक करके, व्यक्ति समस्याओं से निपट सकता है, समस्याओं के समाधान ढूंढ सकता है, और दैवी गाइडेंस का अनुभव कर सकता है।

आंतरिक परिवर्तन: यह प्रार्थना भक्त और परमेश्वर के बीच अनन्त बंधन को प्रकट करती है। छंदों को ध्यान से पढ़कर और उनके अर्थों को समझकर, व्यक्ति आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया में समाहित हो सकता है, विनम्रता, कृतज्ञता और भक्ति जैसी गुणों का विकास कर सकता है।

गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का नियमित पाठ करने से भक्त धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कर सकता है और अपने जीवन में शांति, सुरक्षा, आनंद और समृद्धि की प्राप्ति कर सकता है।

यह महत्वपूर्ण है कि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के लाभ व्यक्ति के आधार पर अपेक्षात्मक होते हैं और व्यक्ति से व्यक्ति तक भिन्न हो सकते हैं। इस प्रार्थना की असली शक्ति उस सत्यता, विश्वास और भक्ति में स्थित होती है जिसके साथ इसे पाठ किया जाता है।

Why to recite Gajendra Moksha Stotra

Reciting the Gajendra Moksha Stotra holds religious and spiritual significance for many people. It is a hymn from ancient Hindu scriptures, specifically the Bhagavata Purana. The Gajendra Moksha Stotra narrates the story of Gajendra, the king of elephants, and his liberation from the clutches of a crocodile.

Here are a few reasons why people recite the Gajendra Moksha Stotra:

Devotional practice: Reciting the Gajendra Moksha Stotra is considered an act of devotion towards Lord Vishnu, the preserver and sustainer of the universe. It is believed that by chanting this stotra, one can express their reverence and seek the grace of Lord Vishnu.

Liberation and freedom: The story of Gajendra’s liberation symbolizes the struggle of an individual soul caught in the cycle of birth and death (samsara). By reciting the Gajendra Moksha Stotra, people seek liberation from the worldly attachments and the suffering associated with them. It is believed to invoke the divine intervention of Lord Vishnu to help overcome the challenges of life and attain spiritual liberation (moksha).

Protection and blessings: Reciting the Gajendra Moksha Stotra is believed to invoke the blessings of Lord Vishnu, who is considered the protector and preserver of the universe. It is said to offer protection from evil forces, grant spiritual growth, and bestow overall well-being.

Symbolic representation: The Gajendra Moksha Stotra is not only a narrative but also a metaphorical representation of the eternal struggle between good and evil, ignorance and knowledge, and the eventual victory of divine grace. By reciting the Stotra, individuals can reflect upon the deeper spiritual truths and draw inspiration to overcome their own challenges and limitations.

Ritual and tradition: In some Hindu traditions, the recitation of specific Stotra’s, including the Gajendra Moksha Stotra, forms a part of religious rituals and practices. It is performed during special occasions, festivals, or as a daily devotional practice to strengthen one’s spiritual connection with the divine.

It’s important to note that the significance of reciting the Gajendra Moksha Stotra may vary among different individuals and communities. Some may recite it for personal reasons, while others may view it as a powerful spiritual tool. Ultimately, the decision to recite this Stotra is a matter of personal belief, faith, and spiritual inclination.

गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने का कारण क्या है?

गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की पाठ करने के पीछे कई लोगों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। यह प्राचीन हिंदू पुराणों, विशेष रूप से भागवत पुराण, से एक स्तोत्र है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र गजेंद्र, हाथीराज, और उसे मगरमच्छ से मुक्ति प्राप्त होने की कहानी का वर्णन करता है।

यहां कुछ कारण बताए गए हैं जिनके कारण लोग गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं:

भक्तिपूर्ण अभ्यास: गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ना ईश्वर विष्णु के प्रति श्रद्धा का अभिव्यक्ति माना जाता है। इस स्तोत्र का उच्चारण करके मान्यता है कि व्यक्ति अपना सम्मान व्यक्त करके ईश्वर विष्णु की कृपा की मांग कर सकता है।

मुक्ति और स्वतंत्रता: गजेंद्र मोक्ष की कहानी एक व्यक्ति आत्मा के संसार के बंधन में फंसे होने और मृत्यु के चक्र में उसकी मुक्ति की संकेतित करती है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करके लोग भौतिक आसक्तियों और उनसे संबंधित दुःख से मुक्ति की आशा करते हैं। इसे यह कहने के लिए उपयोग किया जाता है कि भगवान विष्णु की दिव्य प्रवेश की मदद से जीवन के चुनौतियों को पार करने में और आध्यात्मिक मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

संरक्षण और आशीर्वाद: गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से विश्व के प्रेसर और संभालक ईश्वर विष्णु की कृपा को प्राप्त करने की आशा जागृत होती है। कहा जाता है कि यह बुराई के बल से सुरक्षा प्रदान करता है, आध्यात्मिक विकास देता है, और समग्र कल्याण प्रदान करता है।

प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा: गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र न केवल एक कथा है, बल्कि यह अच्छा और बुरा, अज्ञान और ज्ञान, और अंततः दिव्य कृपा की विजय जैसे अविनाशी संघर्ष के बीच के आदिकालिक तत्वों की एक प्रतीकात्मक व्याख्या भी है। इस स्तोत्र का पाठ करके, व्यक्ति गहरे आध्यात्मिक सत्यों पर विचार कर सकता है और अपने खुद के चुनौतियों और सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकता है।

रीति और परंपरा: कुछ हिंदू परंपराओं में, विशेष अवसरों, त्योहारों, या दैनिक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा के रूप में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इसे विशेष अवसरों पर, त्योहारों पर या दैनिक धार्मिक अभ्यास के दौरान किया जाता है ताकि ईश्वर से अपना आध्यात्मिक संबंध मजबूत किया जा सके।

ध्यान देने योग्य है कि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के पाठ करने का महत्व व्यक्ति और समुदाय के बीच भिन्न हो सकता है। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत कारणों के लिए पाठ करते हैं, जबकि दूसरे इसे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण के रूप में देख सकते हैं। अंततः, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना व्यक्तिगत विश्वास, श्रद्धा, और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का मामला है।

When to recite Gajendra Moksha Stotra

The Gajendra Moksha Stotra can be recited at any time and on any auspicious occasion. However, there are certain specific times and situations when people choose to recite it:

Daily practice: Many individuals incorporate the recitation of Gajendra Moksha Stotra into their daily spiritual practice. It can be recited during morning or evening prayers as a regular part of one’s devotional routine.

Festivals and special occasions: Gajendra Moksha Stotra holds special significance during festivals dedicated to Lord Vishnu, such as Vaikunta Ekadashi or Janmashtami. It is common to recite the Stotra during these occasions to seek the blessings of Lord Vishnu and express devotion.

Challenging situations: When facing difficult or challenging circumstances in life, some people turn to the recitation of Gajendra Moksha Stotra for strength, guidance, and protection. It is believed to invoke the grace of Lord Vishnu to overcome obstacles and find solace in challenging times.

Seeking liberation: As the Gajendra Moksha Stotra narrates the story of liberation, it is often recited by individuals who seek spiritual liberation (moksha) and liberation from worldly attachments. It can be recited with the intention of seeking freedom from the cycle of birth and death and attaining higher spiritual realms.

Personal devotion and reverence: People may choose to recite the Gajendra Moksha Stotra simply out of personal devotion, reverence, or love for Lord Vishnu. It can be recited as a way to connect with the divine, express gratitude, and deepen one’s spiritual connection.

Ultimately, the decision of when to recite the Gajendra Moksha Stotra is a matter of personal preference, faith, and spiritual inclination. It can be recited at any time when one feels drawn to connect with Lord Vishnu and seek his blessings and guidance.

गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को कब कहना चाहिए?

गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को किसी भी समय और किसी भी शुभ अवसर पर पढ़ा जा सकता है। हालांकि, कुछ विशेष समय और परिस्थितियां होती हैं जब लोग इसे पढ़ने का चुनाव करते हैं:

दैनिक अभ्यास: कई लोग अपने दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के पाठ को शामिल करते हैं। यह स्तोत्र सुबह या शाम की पूजा के दौरान नियमित रूप से पढ़ा जा सकता है, अपने भक्तिपूर्ण रूटीन का हिस्सा बनाते हुए।

त्योहार और विशेष अवसर: गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का विषेश महत्व विष्णु भगवान के समर्पित त्योहारों जैसे वैकुंठ एकादशी या जन्माष्टमी में होता है। इन अवसरों पर स्तोत्र का पाठ करना सामान्य होता है ताकि भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त किया जा सके और भक्ति का अभिव्यक्ति की जा सके।

कठिन परिस्थितियों में: जब जीवन में कठिन या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया जाता है, तो कुछ लोग गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने के लिए शक्ति, मार्गदर्शन और संरक्षण के लिए रुख करते हैं। इसे पढ़ने से यह माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने में मदद मिलती है, समस्याओं को पार करने में सहायता मिलती है और कठिन समयों में आराम मिलता है।

मुक्ति की तलाश: गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की कथा मुक्ति की होती है, इसलिए इसे अक्सर उन व्यक्तियों द्वारा पढ़ा जाता है जो आध्यात्मिक मुक्ति (मोक्ष) और सांसारिक आसक्तियों से मुक्ति की तलाश में होते हैं। इसे पढ़ने का उद्देश्य जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति की तलाश करना है और उच्चतर आध्यात्मिक स्तर प्राप्त करना है।

व्यक्तिगत भक्ति और सम्मान: लोग गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सिर्फ व्यक्तिगत भक्ति, सम्मान या भगवान विष्णु के प्रति प्रेम के लिए पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ने से दिव्य से जुड़ने, कृतज्ञता व्यक्त करने और अपना आध्यात्मिक संबंध गहन करने का एक तरीका हो सकता है।

अंततः, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने का निर्णय व्यक्तिगत पसंद, विश्वास और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के मामले पर निर्भर करता है। इसे किसी भी समय पढ़ा जा सकता है जब कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु से जुड़कर उनकी कृपा और मार्गदर्शन की खोज करने की इच्छा महसूस करता है।

Leave a Comment